EN/FI

The team at University of Lapland/Lapin Yliopisto explore equality with university teachers through movement and drawing.

Project researcher Pauliina Jääskeläinen facilitated a series of embodied methods workshop for the university teachers. The aim of the workshops was to familiarise the teachers with embodied methods by using practical participatory exercises, where the methods are first exercised, continued by reflection by using artistic creative approaches, and then debriefing with the group of participants by discussing about the exercises through these works of art. The first workshop on the series of three, the theme was one of the chosen democratic values: equality.

The picture is from a drawing made by another researcher of the AECED project, Joonas Vola, in the role of a learner. The instruction was to choose two colour crayons, and continue the movement from an earlier exercise. Since the exercise felt empowering, the chosen colours were bright and warm. Instead of trying to represent any feeling or thought, he simply let the crayon travel on the paper as cycles of movement. First the individual circles started to overlap with one another. As it was highlighted that there was no ‘right’ or ‘wrong’ way to draw, he tried out different speeds, and the cicles became larger. Finally he let the crayon to settle, as the movement could have easily spontanously moved on and on, without any final expected result … as the equality and equity, is in continous movement … in its becoming.

Kehollisen liikkeen jatkaminen paperilla: Jälkipuintia kehollisten metodien työpajassa yhdenvertaisuudesta.

AECED hankkeen tutkija Pauliina Jääskeläisen fasilitoi Lapin yliopiston opettajille kehollisten menetelmien työpajan. Työpajan tavoitteena oli tutustuttaa opettajat kehollisien mentelmien käyttöön käytännön harjoitteeln avulla. Kehollisten liikeharjoitteiden jälkeen osallistujat reflektoivat kokemustaan luovin taiteellisin menetelmin, minkä jälkeen syntyneen teoksen avulla suoritettiin työpajan jälkipuinti keskustelemalla. Kolmesta työpajan sarjasta ensimmäisessä käsiteltiin valittuna demokraattisena arvona tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kuva esittää piirrosta, jonka on tehnyt AECED hankkee toinen tutkja Joonas Vola, osallistujan roolissa. Ohjeen mukaisesti hän valitsi kaksi väriliitua, ja jatkoi edellisen harjotiteen liikettä paperilla. Koska harjoite nostatti kyvykkyyden tunnetta, valitut värit olivat kirkkaat ja lämpimät. Tunteen tai asian esittämisen sijaan hän antoi liidun kulkea vapaasti paperilla tehden pyörivää liikettä ja kehämäisiä linjoja. Ensin yksittäiset kehät alkoivat ristetä keskenään. Kuten harjoitteen ohjeistuksessa korostettiin, piirrosken toteuttamiseen ei ollut oikeaa tai väärää tapaa. Kokeillessaan nopeampaa liikettä kehät alkoivat laajenemaan. Lopulta liity pysähtyi jälkipuintia varten, vaikka liikettä olisi voinut spontaanisti jatkaa loputtomiin, ilman jotakin valmista määränpäätä … kuten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jatkuvassa liikkeessa … kehittyen ja kehkeytyen.